Out of time

OUT OF TIME (FOTOGRAFIA, 2009)

Doświadczenie, transformacja i odrzucenie umieszczone na jednej fotograi stanowią pewną ciągłość, cykl powtarzalny i powtarzany. Jest jednak coś jeszcze – sposób własnej oceny owego doświadczenia, który także ewoluuje wraz z upływem czasu. 

Spoglądanie przez okno. Sama ta czynność nosi znamiona tęsknoty za tym, co przeszłe. Moje okno jest stare i niechciane, zdobyte z wysypiska śmieci. Świadczy o nieuchronnym procesie degradacji: czy to emocji, które przeżywane w czasie teraźniejszym bywają tak silne; czy też doświadczeń, które zmieniają swoją wartość właśnie wraz z upływem czasu. Jest to proces nieodwracalny. 

Ta oczywista prawda budzi jednak lęk i otwiera umysł na uczestniczenie w jakiejś tajemnicy, niewyraźnych, ale odczuwalnych symboli i przekazów płynących z podświadomości. Jest jednak w czasie coś, co jest stałe – jego nieuchronność. Czas zawsze, niezmiennie upływa. Praca CZAS jest zapisem tego upływu. Także od strony formalnej. 

Niezabezpieczona fotografa będzie pokrywała się kurzem, ulegnie zniszczeniom. Zapis konstatacji czasu ujętego w ramy zakończy się wraz z jego całkowitym rozpadem otwierając miejsce dla nowych doświadczeń.

OUT OF TIME (PHOTOGRAPHY, 2009)

Experience, transformation and rejection In one photograph are a kind of continuity, repeatable and repeated series. However, there is something more – the way of evaluation of this experience, which evolves with time. 

Looking through the window. The activity itself show features of longing for the past. My window is old and unwanted, saved from the trash site. It’s the evidence of inevitable process of degradation: of emotions that lived in the present are so strong; or of experience which change their value with time. The process is irreversible. 

This obvious truth evokes fear and opens the mind to be part of a mystery, unclear but palpable symbols and messages coming from sub-consciousness. There is however something in time that is constant – its inevitability Time always passes. The work TIME is a register of this passing. Also as formality. 

Unsecured photograph will cover with dust, it will be damaged. The record of framed time stability will end with its total disintegration opening place for new experience.